Nowatrade 1.5

Nowatrade 1.5

Masters ITC – Freeware
Nowatrade - is the client of the new generation electronic market place. If you like something related to the manufacturing, wholesale buying or selling of goods, it would be the best assistant. Nowatrade connects to the server of electronic trading system Nowatrade and monitors all the supply and demand offers another members of the trade marketplace. The program will be useful for managers of logistic departments and wholesales. Nowatrade will easily help to expand market. No matter how the industry works your organization. The program easy to use, has a nice interface and is updated frequently.

Tổng quan

Nowatrade là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Masters ITC.

Phiên bản mới nhất của Nowatrade là 1.5, phát hành vào ngày 10/08/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/02/2008.

Nowatrade đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Nowatrade Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Nowatrade!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản